Verejné obstarávanie

Home / Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia mesta Moldava nad Bodvou je podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2016

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2017

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2018

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2019

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2020

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2021