O nás

Mestské kultúrne stredisko

Je kultúrno-výchovné zariadenie, ktorého poslaním je vytvárať podmienky  pre tvorivé a kultúrne aktivity občanov, uspokojovať a podnecovať  ich kultúrne záujmy, sprostredkovať im umelecké hodnoty a organizovať kultúrno-spoločenský život a kultúrnu rekreáciu s ohľadom na ich potreby a národnostné zloženie.

Je to mestom zriadená  príspevková organizácia s právnou subjektivitou so samostatným rozpočtom napojeným na mestský rozpočet podliehajúcim MZ.       

Svoju činnosť vykonáva prostredníctvom svojich stredísk s profesionálnymi zamestnancami  a  útvarov záujmovo-umeleckej činnosti a mimoškolskej výchovy zriadenými pri MsKS. Okrem toho úzko spolupracuje s ustanovizňami,  organizáciami, združeniami a zariadeniami, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na dobrovoľnej báze.