Projektek

Home / Projektek

A Szlovák Kultúrális Minisztérium hatáskörébe tartozó „ Fond na podporu umenia „ vagyis a „ Művészeteket Pártoló Alap „ 2022-ben meghirdetett pályázatán a Szepsi Városi Könyvtár 2 500,- Eur támogatásban részesült. A dotáció első feléből decemberben 90 darab szlovák és 35 darab magyar nyelvű új szépirodalmi, gyermekirodalmi művekkel és szakkönyvekkel bővült a könyvtár könyvállománya. A dotáció második feléből márciusban újabb 102 darab szlovák és 31 darab magyar nyelvű kiadvánnyal bővült a könyvtár könyvállománya. Az olvasni vágyók 2023. április 3-tól kölcsönözhetik ki az új könyveket.

A Szlovák Kultúrális Minisztérium hatáskörébe tartozó „ Fond na podporu umenia „ vagyis a „ Művészeteket Pártoló Alap „ 2022-ben meghirdetett pályázatán a Szepsi Városi Könyvtár 2 500,- Eur támogatásban részesült. A dotáció első feléből 90 darab szlovák és 35 darab magyar nyelvű új szépirodalmi, gyermekirodalmi művekkel és szakkönyvekkel bővült a könyvtár könyvállománya. A pályázati összeg második felét újabb könyvállomány gyarapításra márciusban fordítják. Az olvasni vágyók 2022. december 14-től kölcsönözhetik ki az új könyveket.

A Városi Könyvtár 2022-es évben a Művészeteket Pártoló Alap jóvoltából 1500,- Euró anyagi támogatásban részesült. Az „Élménydús könyvtár” című pályázat célja az volt, hogy a diákokat és a gyerekeket megismertesse a könyvek és a könyvtárak értékeivel, szeretetével. A városi könyvtár olvasótermében 12 előadást szerveztek különböző szakmai témákban neves szakértőkkel / környezet, kábítószer / szerzőkkel, írókkal a városban tanuló gyermekek számára. Az előadásokat szlovák, illetve magyar nyelven tartották meg. 1. Daniela Fischer – író-olvasó találkozó -március /szlovák/ 2. Ötvös Anna – író-olvasó találkozó – március /magyar/ 3. Gabriela Futová – író-olvasó találkozó – április /szlovák/ 4. Matis István – előadás - természetvédelem - április /magyar/ 5. Popovics Gyögy – előadás - természetvédelem – április /szlovák/ 6. Milhályi Molnár László – író-olvasó találkozó – május /magyar/ 7. Schmiedl Peter - drogprevenciós előadás – május /szlovák/ 8. Czeranko Pál - drogprevenciós előadás – május /magyar / 9. Mátyás Hudák Katalin – író-olvasó találkozó – október /magyar/ 10. Slavomír Szabó – író-olvasó találkozó – november /szlovák/ 11. Valentín Šefčík – író-olvasó találkozó – november /szlovák/ 12. Kása Gergely - író-olvasó találkozó – november /szlovák/

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR v hodnote 1000 €. Zámerom podujatia bolo priblížiť divákom diela prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení, zvýšiť záujem o tanec, hudbu a tradičnú kultúru Maďarov na Slovensku. Taktiež posilniť národnostné cítenie mladej generácie, ukázať ľudové umenie a kultúrne dedičstvo národa. Cieľom bolo priblížiť život našich maďarských predkov a ich pocity z tej doby vyjadrené tancom a spevom v originálnych krojoch. Pripomenúť najmä mladej generácii umelecké bohatstvo nášho ľudu. V záujme zachovania ľudových tradícii maďarskej národnostnej menšiny je snaha o obnovenie tanečných, speváckych a hudobných súborov, a to predstaviť Komorný folklórny súbor Szőttes.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2021 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 1 600,- €. Z prvej časti dotácie v januári knižnica nakúpila 67 kusov slovenskej a 20 kusov maďarskej literatúry. Z druhej časti dotácie knižnica nakúpila 64 kusov slovenskej a 21 kusov maďarskej literatúry. Knižničný fond sa tak rozrástol o novú odbornú a krásnu literatúru pre deti a dospelých. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 6. 5. 2022.

Názov projektu: Výstava moldavských amatérskych fotografov Cieľom projektu je využiť kreativitu amatérskych fotografov na propagáciu cestovného ruchu na území Košického kraja- konkrétne prírodných krás a kultúrneho dedičstva v okolí Moldavy nad Bodvou.Sekundárnym cieľom je vzbudiť záujem o fotografickú tvorbu a umenie. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja https://web.vucke.sk/sk/ sumou 3000 €. Projekt má svojim zámerom a obsahom zvýšiť počet návštevníkov v regióne a motivovať a udržateľnosť projektu záujem širokej verejnosti o fotografické umenie. Realizáciou aktivít (súťažou, výstavou a zhotovením brožúry s autorskými fotografiami) zvýšiť záujem o návštevu týchto oblastí a fotografovaných objektov a prostredníctvom umeleckých ( nie komerčných) fotografií vzbudiť záujem aj iných cieľových skupín a zvýšiť tak návštevnosť týchto miest. Vytvorená brožúra pomôže návštevníkom a turistom v lepšej navigácií a zároveň zdôrazní miestne a regionálne hodnoty, ktoré v okolí mesta Moldava máme. Očakávame od toho zvýšenie počtu turistov a následne by sa to malo prejaviť aj vo zvýšenom dopyte po doplnkových službách súvisiacich s cestovným ruchom (stravovanie, ubytovanie, doprava, rekreačné služby), ktoré najmä po pandémii potrebujú intenzívnejší marketing na reštart. Projekt pozitívne vplýva aj na budovanie miestnej a regionálnej identity, zdravého životného štýlu a zmysluplné využívanie voľného času. Pre návštevníkov je to možnosť spoznať nové atraktívne miesta ako cieľový resp. oddychový bod v rámci ďalších organizovaných športových, turistických a spoločenských aktivít, a to aj na cezhraničnej úrovni. Vytvorená brožúra zároveň prezentuje prírodné dedičstvo, čo zvyšuje ich atraktivitu aj na lokálnej, či regionálnej úrovni. Výsledky projektu (najmä brožúra a fotobanka) by mali prispieť k ochote aktérov spolupracovať pri marketingu a vytvárať nové produkty cestovného ruchu.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. Cieľom projektu bolo prezentovať na dvore Etnografického múzea remeslá typické aj pre mesto Moldava nad Bodvou a umenie 21. storočia vo forme kreatívneho workshopu. Workshopy boli určené nielen pre kreatívne duše, ale aj pre tých záujemcov, ktorí chceli získať nové vedomosti o danom remesle a osvojiť si techniky výroby produktov. Zámerom bolo oboznámiť návštevníkov s tradičnými remeslami, prvkami výroby, prírodným materiálom a technikou výroby. Taktiež ukázať aj typické moldavské vzory a motívy ľudového umenia v našom okolí. Prezentovali sa : košikárstvo, sviečkarstvo, kováčstvo a tvorba z hliny a kože. Tvorivosť workshopov sme predstavili aj novým netradičným umením, a to formou pieskového umenia, dekupáž - servítkovou technikou a tvorbou mydlových ikebán. Kurzy ponúkli priestor pre tvorivú činnosť a plnohodnotné trávenie voľného času maďarskej národnostnej menšiny v našom meste. Cieľom projektu bolo taktiež oboznámiť účastníkov jednotlivých workshopov o náročnom živote našich predkov a tiež motivovať mládež pre výber zaujímavého povolania.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. Cieľom projektu bolo prezentovať na dvore Etnografického múzea remeslá typické aj pre mesto Moldava nad Bodvou a umenie 21. storočia vo forme kreatívneho workshopu. Workshopy boli určené nielen pre kreatívne duše, ale aj pre tých záujemcov, ktorí chceli získať nové vedomosti o danom remesle a osvojiť si techniky výroby produktov. Zámerom bolo oboznámiť návštevníkov s tradičnými remeslami, prvkami výroby, prírodným materiálom a technikou výroby. Taktiež ukázať aj typické moldavské vzory a motívy ľudového umenia v našom okolí. Prezentovali sa : košikárstvo, sviečkarstvo, pečenie tradičného moldavského chleba a tvorba z hliny a kože. Tvorivosť workshopov sme predstavili aj novým netradičným umením, a to formou pieskového umenia, dekupáž - servítkovou technikou a tvorbou mydlových ikebán. Kurzy ponúkli priestor pre tvorivú činnosť a plnohodnotné trávenie voľného času rómskej národnostnej menšiny v našom meste. Cieľom projektu bolo taktiež oboznámiť účastníkov jednotlivých workshopov o náročnom živote našich predkov a tiež motivovať rómsku mládež pre výber zaujímavého povolania.

A rendezvényt a KULTMINOR Nemzeti Kisebbségi Kultúrát Támogató Alap 2000 € összegű anyagi támogatásával került megszervezésre. A projekt célja az volt, hogy közelebb hozza a közönséget a hagyományt eredeti változatban bemutató alkotáshoz. Felkeltse az érdeklődést a szlovákiai magyarság tánc, zene és hagyományos kultúrája iránt. Erősítse a fiatal nemzedék érzését, mutassa be a népművészeti és kulturális örökséget. A cél az volt, hogy közelebb hozzuk magyar őseink életét, eredeti viseletben, táncolással és énekléssel. Különösen a fiatal generációt emlékeztetni népünk művészi gazdagságára. Az Ifjú Szivek táncszínház a hagyományos népi kultúrát mutatja be. Munkájában kitüntetett figyelmet kap a szlovákiai magyar hagyományos néptánc és népzene színpadi megformálása.

Projekt Mestského kultúrneho strediska s názvom „Tradičný dvor remesiel“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v hodnote 1000 €. Zámerom a cieľom podujatia bolo preniesť návštevníkov do histórie, kedy v hlavnej úlohe boli samotné ruky a zručnosť človeka, majstra remesla. Tradičný dvor remesiel prezentoval remeslá, ktorým sa venovali aj moldavskí remeselníci. Konkrétne remeslá: košikárstvo, medovnikárstvo, sviečkárstvo a tvorba z hliny a kože. Návštevníci sa oboznámili s tradičnými remeslami svojich predkov, prvkami výroby, prírodným materiálom a technikou výroby a motívmi ľudového umenia.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. Zámerom projektu bolo interaktívne vzdelávacie podujatie zamerané na výučbu tradičného ľudového tanca profesionálnymi tanečnými lektormi sprevádzané živou ľudovou hudbou. Našim ďalším zámerom bolo predstaviť účastníkom počas Tanečných domov tance prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení, zvýšiť záujem o tanec, hudbu a tradičnú kultúru Rómov na Slovensku. Podujatie ponúklo prístupným spôsobom možnosť aktívne spoznať a naučiť sa to, čo je rokmi overené a súčasne nové, čím podnecuje a rozvíja vzťah mladých k tradičnej kultúre, spája ľudí bez rozdielu veku a súčasne poskytuje možnosť na vlastnej koži zažiť príjemnú atmosféru a neopakovateľnú zábavu.

Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou sa v roku 2020 uchádzalo so svojim projektom „Oživenie miznúcich folklórnych tradícií seniorov“ o podporu z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR. Projekt bol podporený sumou 2200 €. Zámerom projektu bolo podporiť seniorov žijúcich v meste, ktorí sa za posledných 50-60 rokov aktívne podieľali na zachovaní a pestovaní kultúry a folklóru Abova a údolia Bodvy. Ďalším zámerom bolo dlhodobo podporiť seniorov a naďalej pestovať tradíciu jeho začlenením do folklórnych podujatí Mestského kultúrneho strediska. S aktivitami projektu sme oslovili Folklórny súbor Ilosvai z Veľkej Idy, Ženskú spevácku skupinu Živena, Ženskú spevácku skupinu Asszonykórus /ktorá sa z dôvodu nariadenej karantény v čase nahrávania nevedela vystúpenia zúčastniť/ a etnologičku Bc. Milenu Nográdi. Naša inštitúcia si je vedomá strácajúcich sa charakteristických miestnych hodnôt starších ľudí žijúcich v meste. Práve preto bolo našim cieľom dať príležitosť oživiť svoje vedomosti a začať dialóg o možnostiach odovzdávania hodnôt v rámci udalosti o účinnejšej ochrane a zdôrazňovaní hodnôt založených na slovensko-maďarských vzťahoch v Above a Údolí Bodvy. Odkaz na nahrávku: https://www.youtube.com/watch?v=1c1wj5txqRk&t=38s

A Művészeteket Pártoló Alap 2019-ben a városi könyvár részére „A könyvtár beltéri korszerűsítésének folytatása” című pályázatának keretén belül 2500 €-t juttatott. 2020 májusában a könyvtár beltere 67 darab modern összecsukható székkel és 27 darab polccal gazdagodott. A pályázat célja az volt, hogy a könyvtár pénzhez jusson, melyből új belső felszereltségét korszerűsítheti. Könyvtárgyűjteményünk évenkénti bővítésének eredményeképp, szükségessé vált a régi polcok újakra való lecserélése, melyeken a könyvek kiemelt helyet kapnak, valamint ezzel egyidejűleg megakadályozzák azok károsodását. Fontos megjegyezni, hogy a könyvek szaporodása mellett a könyvtári látogatók száma is egyre növekszik, így gyakorlati szempontból is elengedhetetlenné vált a könyvtári infrastruktúra megújítása és bővítése. Az elnyert támogatás vonzóbb külalakkal ruházta fel a könyvtár helyiségeit, és immár az egyes események számára a helyszín előkészítése, valamint a székek elrendezése kevésbé gondterhelt feladat. Ezen támogatásnak köszönhetően is a könyvtár közelebb került a modernebb bútorzati felszereltséghez és a látogatók kényelmének növeléséhez.

A Szlovák Kultúrális Minisztérium hatáskörébe tartozó „ Fond na podporu umenia „ vagyis a „ Művészeteket Pártoló Alap „ 2019-ben meghirdetett pályázatán a „ Könyvtári állomány bővítésére“ a Szepsi Városi Könyvtár 1 500,- Eur támogatásban részesült. A dotáció első feléből 2019 decemberében 61 darab szlovák és 15 darab magyar nyelvű könyvekkel bővült. A pályázati összeg második feléből 68 darab szlovák, illetve 21 darab magyar nyelvű könyv lett megvásárolva. A könyvtár könyvállománya összesen 165 darab új szépirodalmi, gyermekirodalmi és szakirodalmi művekkel bővült. Az olvasni vágyók 2020 május 19-től kölcsönözhetik ki az új könyveket.

Határon túli nemzeti tánc 77 verbunk a végekről 1715-ben a pozsonyi országgyűlés és a bécsi udvar hosszas tárgyalásait követően törvényerőre emelkedett az állandó közös hadsereg felállítása. Mindez hozzájárult a bécsi udvar érdekeit szolgáló ezredek számának megnövekedéséhez, megkezdődött a szabad és erőteljes toborzás. A verbunkos tánc tulajdonképpen a Verbung Kommandók tevékenységének egyik meghatározó eszközeként terjedt el és épült be fokozatosan a reformkor idején, egységes kulturális értékként a hagyományos falusi tánc- és zenekultúrába egész Közép-Európában. A Határon túli nemzeti tánc Felvidék, Erdély, Kárpátalja és a Partium területein gyűjtött archív filmfelvételek alapján nyújt hiteles és átfogó képet az egykori verbunkos hagyományokról. Az előadás 60 perce alatt nyomonkísérhetjük, hogyan épült be az új stílusú tánc az egyes nemzeti kultúrák régi stílusú táncai közé és milyen formákban folklorizálódott a csárdás a verbunk és a népies műdal Közép-Európa területén. Az Ifjú Szívek Határon túli nemzeti tánc című műsorát, melyet 2019. október 16-án adott elő a szepsi kultúrház nagytermében a Kisebbségi Kulturális Alap anyagilag támogatta.

A Szlovák Kultúrális Minisztérium hatáskörébe tartozó „ Fond na podporu umenia „ vagyis a „ Művészeteket Pártoló Alap „ 2019-ben meghirdetett pályázatán a Szepsi Városi Könyvtár 1 500,- Eur támogatásban részesült. A dotáció első feléből 2019 novemberében 61 darab szlovák és 15 darab magyar nyelvű könyvekkel bővült a könyvtár könyvállománya A pályázati összeg második feléből márciusban újjabb szépirodalmi, gyermekirodalmi és szakirodalmi művek bővülése várható. Az olvasni vágyók 2019 december 10-től kölcsönözhetik ki az új könyveket.

Könyvtárunkban ez éven immár a negyedik hagyományőrző kézműves játszóházra került sor 2019. december 3 és 4-én. A Művészeteket Pártoló Alap jóvoltából Vranai Erika vezetésével a városunkban működő 4 alapiskola diákjaival mézeskalácsokat készítettünk: gyúrtunk, szaggattunk, sütöttünk és díszítettünk. Megcsodálhattuk a sokféle figurákat, - templom, harang. karácsonyfa és házikó. Előkerültek a kis zacskóban a porcukor és a tojásfehérje keveréke, amiből a mintákat rajzoltuk. Erika elmondása alapján 25 év alatt tanulta meg a mézeskalács művészetét. de bátorításként hozzátette – " az alapokat el lehet sajátítani, aztán ügyességen, fantázián és szorgalmon múlik a többi.” A gyerekek által készített alkotásokat 2019. december 5-tól 19-ig tekinthetik meg a könyvtárban, munkanapokon 9.00- től 17.00 óráig.

A Nemzeti Kultúrális Alap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium – Budapest a 2012-es évben elindította a Márai programot, melyen a Szepsi Városi Könyvtár idén 9. alkalommal vett részt. A program lebonyolítója a Könyvtárellátó Nonprofit Kft, melynek jóvoltából a Szepsi Városi Könyvtár 269 933,- Ft /900,-Eur/ értékű összegben 106 darab magyar nyelvű szépirodalmi, szakirodalmi és gyermekirodalmi könyvekkel lett gazdagabb.

A Művészeteket Pártoló Alap jóvoltából a Szepsi Városi Könyvtár újra hagyományőrző kézműves műhelynek adott otthont 2019. november 13-án / szerda / és 14-én / csütörtök /. A Gömöri Kézműves Társulás munkatársával Rigó Béla vezetésével Szepsi régi mesterségek egyikével a gyertyaöntést sajátíthatták el a diákok. Az érdeklődők a gyerekek által elkészített legszebb gyertyák alkotásait 2019. november 15-től november 29-ig tekinthetik meg.

A hagyományőrzés nem a hamu imádása, hanem a tűz továbbadása.” (Gustav Mahler) A Művészeteket Pártoló Alap jóvoltából a Szepsi Városi Könyvtárban idén is 4 hagyományőrző kézműves játszóházra kerül sor: tojásfestés, kosárfonás, gyertyaöntés és mézeskalács díszítés. A Gömöri Kézműves Társulás tagjaival a márciusi hónapban már megtartottuk az első tojásfestés hagyományőrző játszóházas foglalkozásunkat. 2019. június 11-én és 12-én városunkban működő 4 alapiskola diákjai a hagyományos kosárfonást próbálták elsajátítani a Hagyományőrző Barátok Egyesületének tagjával: Smolnická Monikával

A Művészeteket Pártoló Alap jóvoltából immár harmadik éve kerül sor a Szepsi Városi Könyvtárban a Hagyományőrző kézműves foglalkozásra. Ez éven is 4 kézműves foglalkozást szervezünk: tojásfestés, kosárfonás, gyertyaöntés és mézeskalácsdíszítés. Városunkban működő 4 alapiskola diákjai 2019. április 9 és 10-én látogattak el a könyvtárba, hogy elsajátítsák a hagyományos tojásfestés alapjait, melyet a Gömöri Kézműves Társulás tagja Palencsár Magdolna mutatott be. Könyvtárunk a 4 hagyományőrző kézműves foglalkozásra 1.500,- Euró támogatást kapott. A gyermekek által elkészített alkotások megtekinthetők 2019. április 11-től - 26-ig a Szepsi Városi Könyvtárban.

Új könyvek a könyvtárban!!! A Szlovák Kultúrális Minisztérium hatáskörébe tartozó „ Fond na podporu umenia „ vagyis a „ Művészeteket Pártoló Alap „ 2018-ban meghirdetett pályázatán a Szepsi Városi Könyvtár 2 500,- Eur támogatásban részesült. A dotáció első feléből 2018 novemberében 109 darab szlovák és 25 darab magyar nyelvű könyvekkel bővült. A pályázati összeg második feléből 97 darab szlovák, illetve 33 darab magyar nyelvű könyv lett megvásárolva. A könyvtár könyvállománya összesen 264 darab új szépirodalmi, gyermekirodalmi és szakirodalmi művekkel bővült. Az olvasni vágyók 2019 április 1-től kölcsönözhetik ki az új könyveket.

A Művészeteket Pártoló Alap jóvoltából a Szepsi Városi Könyvtárban az év folyamán 4 hagyományőrző kézműves játszóházra kerül sor: tojásfestés, kosárfonás, gyertyaöntés és mézeskalács díszítés. Könyvtárunk a 4 hagyományőrző kézműves foglalkozásra 1.500,- Euró támogatást kapott. 2018. március 22-én és 23-án városunkban működő 4 alapiskola diákjai látogattak el a könyvtárba, hogy elsajátítsák a hagyományos tojásfestés alapjait, melyet a Gömöri Kézműves Társulás tagja: Palencsár Magdolna. Tőlük megtudhattuk, hogy a húsvéti tojás a húsvéttal mint egyházi ünneppel van szoros kapcsolatban. Az egyházi szimbolika szerint a sírjából feltámadó Krisztust jelképezi. A tojás ősidők óta az élet és az újjászületés szimbóluma. 2018. június 14-én és 15-én városunkban működő 4 alapiskola diákjai a hagyományos kosárfonást próbálták elsajátítani a Hagyományőrző Barátok Egyesületének két tagjáva: Smolnická Monika vezetésével. A Művészeteket Pártoló Alap jóvoltából a Szepsi Városi Könyvtár újra hagyományőrző kézműves műhelynek adott otthont 2018. október 23-án / kedd / és 24-én / szerda /. A Gömöri Kézműves Társulás munkatársával Rigó Béla vezetésével Szepsi régi mesterségek egyikével a gyertyaöntést sajátíthatták el a diákok. Az érdeklődők a gyerekek által elkészített legszebb gyertyák alkotásait 2018. október 25-től november 9-ig tekinthetik meg. Könyvtárunkban ez éven immár a negyedik hagyományőrző kézműves játszóházra került sor 2018. december 4 és 5-én. A Művészeteket Pártoló Alap jóvoltából Vranai Erika vezetésével a városunkban működő 4 alapiskola diákjaival mézeskalácsokat készítettünk: gyúrtunk, szaggattunk, sütöttünk és díszítettünk. Megcsodálhattuk a sokféle figurákat, - templom, harang. karácsonyfa és házikó. Előkerültek a kis zacskóban a porcukor és a tojásfehérje keveréke, amiből a mintákat rajzoltuk. Erika elmondása alapján 25 év alatt tanulta meg a mézeskalács művészetét. de bátorításként hozzátette – " az alapokat ellehet sajátítani, aztán ügyességen, fantázián és szorgalmon múlik a többi.” A gyerekek által készített alkotásokat 2018. december 6-tól 18-ig tekinthetik meg a könyvtárban, munkanapokon 9.00- től 17.00 óráig.

2018. szeptember 8-án az amfiteátrumban a művelődési központ a helyi népművészeti csoportokkal karöltve megszervezték a Folklorika című népművészeti fesztivált. Népdaloktól zengett az egész környék a népművészeti együttesek jóvoltából! A szervezők ezéven is színes műsorral várták a rendezvényre látogatókat. A hazai és vendég együttesek a legjobbat nyújtották a dal- és tánckészletükből. A rendezvény a régió hazai és kisebbségi népi kultúráját volt hivatott erősíteni. A programot Milena Nográdi és Erika Švedová fellépése nyitotta meg, de nem hiányoztak a helyi csoportok sem. Fellépett a Živena asszonykórus Peter Ďuri Tomko harmonikajátékával kísérve, a Pántlika népművészeti gyermekcsoport és a Búzakalász Bodollóból. A makranci Cserepszín is megörvendeztette a nézőket műsorával. Csakúgy zengett az amfiteátrum a Košicky špivaci férfikar dalaitól! A bükkszentkereszti Horenka és Agyagbanda is - akik népművészeti tevékenységükkel hozzájárulnak a magyarországi szlovákság összetartásához - is elfogadták meghívásunkat. A kiváló néptáncos, Marek Rudňanský is bemutatta a tudását. A tehetséges népművelők, az Abovčan Csányból gyönyörű népviseletben és kitűnő koreográfiával örvendeztettek meg bennünket: egy jellegzetes abaúj lakodalmast láthattunk tőlük, amelyet a vendégszereplőkkel együtt adtak elő. A már harmadik éve sikeres Folklorika nem titkolt célja a fiatalság bevonása a népmüvészetek ápolásába és továbbörökítésébe. Az Abočan is várja köreibe a fiatalokat az egész környékről! Az eseményt, amelyet a városi művelődési központ szervezett, állami forrásból a kisebbségek kultúráját pártoló alap támogatta. Bár Szepsiben az egész év folyamán követik egymást a népi jellegű rendezvények, a Folkorika ezek közül mégis talán a legszínesebb, ami már most indokolja a következő évad tervezését.

Régen mindenki maga sütötte meg a kenyerét, hetente egyszer, hogy kitartson a család számára a következő hétig. 2018. május 29-én és szeptember 11-én a szepsiek megpróbálhatták a hagyományos házi kenyérsütést. Az alapiskolás gyerekek és a felnőtt látogatók a Szepsi Kovácsműhely udvarán ismerkedhettek meg a kenyérsütés mesterségével. A pék megmutatta a munkafolyamat különböző lépéseit. A gyerekek a kenyereket fonatokkal, magvakkal díszítették. A pékmesterség gyönyörű foglalkozás, és aki egyszer ezt megtanulja, minőségi termékek kerülhetnek ki a keze alól. Az ilyen rendezvények segítenek abban, hogy a gyermekek megismerjék az alkotás szépségét. A saját kenyér megsütése elégedettséggel töltötte el a gyermekeket és már előre örülnek a szeptemberi folytatásnak. Az állami segítséggel létrejött rendezvényt 1000 euróval támogatta a Művészeteket Támogató Alap.

Immár hetedik alkalommal, ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Errőforrás Minisztérium - Budapest jóvoltából a „Márai program“ keretén belül a Városi Könyvtár több mint 1770 Eur értékben 223 drb. magyar nyelvű könyvvel lett gazdagabb.

A Szlovák Kultúrális Minisztérium hatáskörébe tartozó „ Fond na podporu umenia „ vagyis a „ Művészeteket Pártoló Alap „ 2017-ben meghirdetett pályázatán a Szepsi Városi Könyvtár 2 800,- Eur támogatásban részesült. A dotáció első feléből 2017 novemberében 131 darab szlovák és 29 darab magyar nyelvű könyvekkel bővült. A pályázati összeg második feléből 117 darab szlovák, illetve 31 darab magyar nyelvű könyv lett megvásárolva. A könyvtár könyvállománya összesen 305 darab új szépirodalmi, gyermekirodalmi és szakirodalmi művekkel bővült.

A Művészeteket Pártoló Alap a városi könyvtár belső berendezésének korszerűsítésére 1 500 eurót juttatott. A könyvtárnak összecsukható asztalokra és székekre volt szüksége, ezért pályáztuk meg ezt az anyagi juttatást. A pályázat sikerességét bizonyítja, hogy 2018 márciusában könyvtárunk berendezése 30 darab asztallal és 30 darab székkel lett gazdagabb. A bútoroknak hasznát veszik majd az olvasóink, valamint a beszélgetések és alkotóműhelyek résztvevői. Ez az anyagi támogatás megkönnyíti majd a rendezvények szervezését, a megfelelő helyszín biztosítását a rendezvények, találkozók jellegétől függően. A támogatásnak köszönhetően a könyvtár korszerűbb, használata pedig kényelmesebb lett.

A Művészeteket Pártoló Alap jóvoltából a Szepsi Városi Könyvtárban az év folyamán 4 hagyományőrző kézműves játszóházra kerül sor: tojásfestés, kosárfonás, gyertyaöntés és mézeskalács díszítés. Könyvtárunk a 4 hagyományőrző kézműves foglalkozásra 1.500,- Euró támogatást kapott. 2017. április 6-án és 7-én városunkban működő 4 alapiskola diákjai látogattak el a könyvtárba, hogy elsajátítsák a hagyományos tojásfestés alapjait, melyet a Gömöri Kézműves Társulás tagjai: Palencsár Magdolna és lánya Beáta mutattak be. Tőlük megtudhattuk, hogy a húsvéti tojás a húsvéttal mint egyházi ünneppel van szoros kapcsolatban. Az egyházi szimbolika szerint a sírjából feltámadó Krisztust jelképezi. A tojás ősidők óta az élet és az újjászületés szimbóluma. 2017. június 7-én és 8-án városunkban működő 4 alapiskola diákjai a hagyományos kosárfonást próbálták elsajátítani a Hagyományőrző Barátok Egyesületének két tagjával: Smolnická Monika és Lindvai Denisa vezetésével. A Művészeteket Pártoló Alap jóvoltából 2017. november 6-án és 7-én újra hagyományőrző kézműves játszóházra került sor a Szepsi Városi Könyvtárban. A Gömöri Kézműves Társulás munkatársával Rigó Bélával viaszgyertyákat készítetettek a városunkban működő 4 alapiskola diákjai. Könyvtárunkban ez éven immár a negyedik hagyományőrző kézműves játszóházra került sor 2017. december 12 és 13-án. A Művészeteket Pártoló Alap jóvoltából a Gömöri Kézműves Társulás segítségével Vranai Erika vezetésével mézeskalácsokat készítettünk: gyúrtunk, szaggattunk, sütöttünk és díszítettünk. Megcsodálhattuk a sokféle figurákat, - csillag, karácsonyfa és házikó. Előkerültek a kis zacskóban a porcukor és a tojásfehérje keveréke, amiből a mintákat rajzoltuk. Erika elmondása alapján 24 év alatt tanulta meg a mézeskalács művészetét. de bátorításként hozzátette – " az alapokat ellehet sajátítani, aztán ügyességen, fantázián és szorgalmon múlik a többi.”

2017. szeptember 9-én az amfiteátrumban ünnepi légkör uralkodott! A művelődési központ a helyi népművészeti csoportokkal karöltve megszervezték a Folklorika című népművészeti fesztivált. Az eseményt állami forrásból a művészeteket pártoló alap 2000 € támogatta . Kilenc népművészeti együttes mutatkozott be a rendezvény keretén belül a Felső-Gömöri térségből. A Folklorika a népi kultúra ünneplése volt, melynek résztvevői és nézői a legjobbat kapták abból, amit a hazai folklór nyújtani tud. Szlovákia elöljáró népdalénekese, Erika Švedová sem hiányzott az előadók sorából, aki díjnyertes dalait Slavko Kaduk harmonika játékának kíséretében adta elő. A rendezvényen fellépett a szepsi Živena asszonykórus is, amelynek tagjai immár harminc éve őrzik dalaikkal Abaúj vidékének népi hagyományait. A fesztivál talán legkedvesebb jelensége az új Pántlika leányegyüttes volt, a Csehszlovák Hadsereg utcai Alapiskolából. A legújabb kassai népi együttes, a Košičan is minőségi előadást nyújtott. A fesztivál nézőit a sok sikert aratott szepsi Asszonykórus és a bodollói Búzakalász együttesek is megörvendeztették. A Krasňanka népi együttes egy humoros programot adott elő „Prichod amrikaňa do kraju“ címmel, visszaemlékezve a kivándorlás korszakára. Az együttes célja csoportjuk megfiatalítása új, ifjú tagok befogadása révén, ezért szeptembertől népi táncokat tanítanak majd szakképzett pedagógusok segítségével. A műsort a makranci Cserepszín együttes is színesítette többek között Peter Vysokai dalával. Az 1936-ban alakult rejdová-i Hôra folklórcsoport fellépése élmény volt a nézők számára. Az együttes tagjait Rejdová népi hagyományainak szerelmesei és ápolói hozták létre és tartják fenn a mai napig a helység polgármester asszonyának, Slávka Krišťákovának a vezetésével. Sikeres fellépésüket a nézők visszatapsolták, a ráadást pedig a többi együttes is követte spontán énekével.

A Szlovák Kultúrális Minisztérium hatáskörébe tartozó „ Fond na podporu umenia „ vagyis a „ Művészeteket Pártoló Alap „ 2016-ban meghirdetett pályázatán a Szepsi Városi Könyvtár 2 800,- Eur támogatásban részesült. A dotáció első feléből az év első hónapjában 128 darab szlovák és 29 darab magyar nyelvű könyvekkel bővült. A pályázati összeg második felét a márciusi hónapban 119 darab szlovák, illetve 29 darab magyar nyelvű könyvekre fordították a könyvtár dolgozói. A könyvtár könyvállománya összesen 305 darab új szakirodalmi, szépirodalmi és gyermekirodalmi művekkel és szakirodalmi könyvekkel bővült.

A Szlovák Köztársaság Kormánya a "Nemzeti kisebbségek kultúrája 2016-ban" program keretén belül, - mely a kulturális tevékenységek és művészeti alkotások támogatását tűzte ki célul - a Szepsi Városi Művelődési Központ munkáját is 1000 euróval támogatta "Színházi élmény" címen. 2016. június 26-án a Szepsi Kulturális és Sportfesztivál alkalmával a Thália Színház Mirandolina, te drága című színdarabja került előadásra.

A Kassai Régió Önkormányzata a Terra Incognita által felhívást tett közzé „Kassa régiójának személyiségei nyomában“ címmel. Az önkormányzat e felhívásban segítséget nyújtott a szellemi és kulturális értékek megerősítéséhez, a kalandturizmus fejlesztése a kulturális és turisztikai termékek fenntartható kínálatának megteremtése révén. A felhívás a régió történelmére és annak személyiségeire helyezi a hangsúlyt. Olyan személyiségekre, akik tevékenységükkel hozzájárultak Szlovákia és Európa történelmének alakításához. A felhívás célja, hogy e személyiségek bemutatása által felhívja a figyelmet a kassai régió azon területeire, ahol ezek az emberek születtek, éltek és alkottak. A Városi Művelődési Központ a Terra Incognita projekt támogatása révén „A borok királya nyomában” felújította a Szepsi Laczkó Máté Múzeumot 2871 euró értékben. Új világítás, brozsúrák, információs táblák segítik a látogatókat a tokaji bor történetének megismerésében. A felújított borospince megnyitóján PhDr. Jana Kovácsová a Kassai Régió Önkormányzata kulturális osztályának vezetője is részt vett.