Galéria 2017

Home / Galéria 2017

2022.2021. 2020. | 2019 | 2018. | 2017. | 2016. | 2015.

Jedným z predpokladov aby sa zachoval ľud a národ, je , že je hrdý na svoju kultúru a jazyk, praktizuje a zachováva ich pre budúce generácie. Dňa 22.januára 1823, dokončil svoj koncept Ferenc Kölcsey a zrodila sa naša maďarská Hymna s podnázvom "A magyar nép zivataros századaiból". Tento významný deň sme označili za Deň maďarskej kultúry, ktorý sme 20. januára patrične oslávili v Mestskom kultúrnom stredisku. Základná organizácia Csemadoku v Moldave spoločne s Mestským kultúrnym strediskom usporiadala Deň maďarskej kultúry, kde sa zúčastnili medzi inými aj Levente Bitay, generálny konzul Maďarska v Košiciach, István Zachariás, podpredseda Košického samosprávneho kraja a vedúci viacerých známych inštitúcií a náboženských skupín. Tohtoročný program bol výnimočný. Boli sme svedkami nielen jednej spomienky, ale aj jednej oslavy, ktorú otvoril podpredseda oblastného výboru Csemadoku Košice - okolie a tiež hostiteľ a moderátor večera László Molnár Mihály, so svojím príhovorom s názvom Maďarský osud, maďarský spôsob premýšľania. Prítomné obecenstvo pozdravila aj riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriana Szilágyiová. Program sa začal s predstavením hudobnej recitácie s názvom Psalmus Hungaricus, ktorú predniesla Éva Meister herečka pochádzajúca zo Sedmohradska, ocenená cenou za maďarskú kultúru Ex Libris. Básne a piesne sprevádzali obecenstvo cez dejiny a tiež pripomenuli hrdinov, ktorí obetovali svoje životy za slobodu, za národ a spoločenstvo. V rámci osláv predsedníctvo oblastného výboru Csemadok Košice - okolie odovzdalo v roku 2017 Cenu Torna - Abaúj Helytállásért díj za zachovanie maďarskej kultúry, za zachovávanie a rozvoj kultúry maďarskej národnostnej komunity v celom regióne pre Annu Veres z Veľkej Idy a pre Evu Weiszer z Budulova. Anna Veres z Veľkej Idy si túto cenu zaslúžila ako členka skupiny pre zachovanie ľudových piesní a ako jej stála vedúca a tiež za obetavú prácu v zbieraní ľudových piesní. Eva Weiszer členka a vedúca ženskej speváckej skupiny Búzakalász z Budulova si zaslúžila vyznamenanie svojou obetavou prácou pre kultúru v Budulove. Ako domáca skupina vystúpil zmiešaný zbor Béniho Egressyho. Vo svojich dielach s pokorou tlmočili diela súčasných a horniackych skladateľov. Na záver slávnosti vystúpili Imre Vadkerti, Attila Zsapka a Dávid Sipos so svojim akustickým koncertom. Účinkujúci vyčarili perfektnú atmosféru na pódiu. Odzneli súčasné hudobné diela a zhudobnené básne, ku ktorým sa aj obecenstvo s nadšením pripojilo. "Dovtedy sme Maďari, pokiaľ rozprávame po maďarsky, premýšľame po maďarsky a učíme sa po maďarsky..." V poslednej spoločnej piesni večera, keď odznela modlitba maďarského ľudu, Hymna, ktorú spoločne spievalo aj obecenstvo, bolo cítiť spoločnú vôľu a zo srdca vychádzajúcu úctu k maďarskému jazyku a kultúre.